Oleh : Ustadz H. Bagus Ahmadi
Katib Syuriah PCNU Tulungagung

Kitab Al-Adzkar al-Muntakhabah min Kalami Sayyidil Abrar ditulis oleh Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi yang dikenal sebagai Imam Nawawi.

Imam Nawawi lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus, pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 H. Kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat nama dia, an-Nawawi ad-Dimasyqi. Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang fiqih dan hadits.

Kitab Al-Adzkar menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad Saw yang terkait dzikir dan doa. Kitab ini diselesaikan oleh An-Nawawi pada bulan Muharram tahun 667 H.

Kitab ini secara umum disusun mengikut bab-bab tertentu mengenai doa-doa, zikir-zikir, dan adab-adab dalam Islam.

Di antara bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mukaddimah, keutamaan dan kedudukan zikir, serta adab-adab asas tentang zikir dan doa.
2. Keutamaan dzikir.
3. Doa-doa seharian.
4. Adab-adab terhadap al-Qur’an.
5. Bab Pujian terhadap Allah.
6. Shalawat kepada Nabi Saw.
7. Dzikir-dzikir dan doa-doa untuk hal-hal khusus.
8. Dzikir-dzikir yang dibaca ketika shalat, baik shalat wajib ataupun sunnah.
9. Dzikir-dzikir tentang Ramadhan, dan bulan-bulan tertentu.
10. Dzikir-dzikir yang berkaitan dengan haji.
11. Dzikir-dzikir yang berkaitan dengan jihad.
12. Dzikir-dzikir ketika makan dan minum.
13. Dzikir dan adab-adab ketika bersin, serta sunnah mendoakan keselamatan.
14. Dzikir-dzikir yang berkaitan dengan pernikahan.
15. Bab nama dan kun-yah (gelaran).
16. Pelbagai dzikir yang bersifat umum.
17. Bab menjaga lisan.
18. Adab-adab berdoa.
19. Bab Istighfar.
dan lain sebagainya.

Penulis mengaji kitab Al-Adzkar kepada Romo KH. M. Anwar Manshur pada bulan Ramadlan tepatnya mulai hari Sabtu pahing tanggal 1 Ramadlan 1414 H bertepatan dengan 12 Pebruari 1994 M. Pengajian yang diasuh mbah Kyai Anwar ini dilaksanakan setiap hari mulai pukul 7 pagi sampai masuk waktu dhuhur. Setelah berlangsung sembilan belas hari, pengajian kitab al-Adzkar dapat dikhatamkan pada hari Rabu tanggal 19 Ramadlan 1414 H bertepatan dengan 1 Maret 1994 M.

Adapun sanad kitab al-Adzkar dari KH.M. Anwar Manshur sampai kepada pengarangnya adalah sebagai berikut:
KH.M. Anwar Manshur dari Syekh Muhammad Yasin al-Fadani dari KH. Baqir bin Nur al-Jugjawi dan Syekh Wahyuddin bin Abdul Ghani al-Falimbani. Keduanya dari KH. Muhammad Mahfudh bin Abdullah at-Tarmasi dari Ayahnya, KH. Abdullah bin Abdul Mannan at-Tarmasi dari Ayahnya, KH. Abdul Mannan at-Tarmasi dari Syekh Abdusshamad bin Abdurrahman al-Falimbani dari Sayyid Ahmad bin Muhammad Syarif Maqbul al-Ahdal dari Syekh Abdurrahman bin Ahmad an-Nakhli dari Ayahnya, al-Musnid al-Hafidh Ahmad bin Muhammad an-Nakhli al-Makki dari as-Syams Muhammad bin al-Ala’ al-Babili dari Syekh Salim bin Muhammad as-Sanhuri dari an-Najm Muhammad bin Ahmad al-Ghaithi dari Syekh Zakariya bin Muhammad al-Anshari dari al-Khatib Muhammad bin Abdullah ar-Rasyidi dari al-Qadli Majduddin Ismail bin Ibrahim al-Hanafi dari Syekh Muhammad bin Ismail yang terkenal dengan julukan Ibn al-Khabbaz dari pengarang al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi.

Jalur sanad lain yang penulis peroleh dari KH. Ahmad Idris Marzuki secara lengkap sebagai berikut:
KH. Ahmad Idris Marzuki dari Syekh Muhammad Yasin al-Fadani dari Syekh Muhammad Ali al-Maliki dari Sayyid Bakri Syatha dari Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan dari Syekh Utsman bin Hasan ad-Dimyathi dari al-Allamah Muhammad bin Abdul Qadir al-Amir dari Syekh Ali bin Muhammad al-Arabi as-Saqqath dari Syekh Abdullah bin Salim al-Bashri dari Syekh Isa al-Ja’fari ats-Tsa’alibi dari Syekh Ali al-Ajhuri dari as-Siraj Umar bin al-Ja-i dari Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi dari Syekh al-Islam Alamuddin Shalih al-Bulqini dari Ayahnya, Sirajuddin Umar al-Bulqini dari al-Hafidh Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi dari pengarang, al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi.

بع الدار، واشتر الأذكار

نفع الله بهم وبعلومهم فی الدارین … امین